Representative Mitsuru KIMURA
Location Kyohan Building 2-7, Kanda Nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo
101-0054, JAPAN
Telephone +81-3-5280-2572
Fax +81-3-5280-8136
E-mail info@akpat.com
Representative Koji YASHIMA
Location 302 Daitaku Building 14 3-7, Fushimimachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0044, JAPAN
Telephone +81-6-6208-2180
Fax +81-6-6208-2181
E-mail osk@akpat.com
Representative Koichi YAMAGUCHI
Location Yunaito Hakata Building 62, 6-28, Hakataeki,Higashi 2-chome,
Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0013, JAPAN
Telephone +81-92-474-1076
Fax +81-92-474-1086
E-mail fko@akpat.com
Representative Tetsuro SUNABA
Location 7F Mizunobu Building, 1-11-1 Kitasaiwai, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-0004, JAPAN
Telephone +81-45-313-3090
Fax +81-45-313-0859
E-mail ykh@akpat.com
Representative Yasushi SAKAKIBARA
Location 802 Meieki TK Building, 5-2, Ushijima-cho, Nishi-ku, Nagoya-shi, Aichi 451-0046, JAPAN
Telephone +81-52-586-6064
Fax +81-52-586-6065
E-mail ngy@akpat.com
Representative Wataru SUETSUGU
Location 2F #2 Hiroshima Hatsumei Kaikan, 3-13-1, Sendamachi, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima 730-0052, JAPAN
Phone +81-82-543-4895
Fax +81-82-249-3295
E-mail hrs@akpat.com
Representative Atsushi TAKEYAMA
Location 3F Haruno Building, 16-1-323, Minami-Ichijo Nishi, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 060-0061, JAPAN
Phone +81-11-558-0813
Fax +81-50-3737-1186
E-mail spr@akpat.com
Representative Sachiko TAKEUCHI
Location A-17-3, 1-6, Sengen 2-chome, Tsukuba-shi,
Ibaraki 305-0047, JAPAN
Phone +81-29-850-0801
Fax +81-29-850-0802
E-mail tkb@akpat.com
 
 
(C) 1999-2024 Ashida & Kimura All Rights Reserved